Ordførerne er i gang med maratondagen gjennom alle fem kommunene. (Foto: Svein Tybakken)

Mange temaer på folkemøtet i Finsland

De fem K5-ordførerne var 26. mai på bussturné gjennom alle fem kommunene. Dagen begynte på Herefoss og ble avsluttet med folkemøte i Finsland. I løpet av dagen hadde de en rekke korte temamøter i alle kommunene. Her finner du et utdrag av det som skjedde på turen.

Her er programmet for dagen

Se opptaket av hele debatten i Finsland på NRK Sørlandet

Godt forberedte elever

Elevene på Herefoss skole møtte godt forberedt da K5-ordførerne startet sin dagsturné nettopp på skolen.

Hvordan blir det nye våpenskjoldet? Det lurte en av elevene på Herefoss på. Han foresto en tegnekonkurranse for å avgjøre saken. (Foto: Svein Tybakken)

Hvordan blir det nye våpenskjoldet? Det lurte en av elevene på Herefoss på. Han foreslo en tegnekonkurranse for å avgjøre saken. (Foto: Svein Tybakken)

De eldste elevene på skolen, som har 29 elever fra 1. til 7. trinn, hadde laget spørsmål til ordførerne. Elevene var blant annet opptatt av hva som vil skje med skolen hvis det blir en ny storkommune, hvem som blir ordfører, hvorfor de ønsker å slå seg sammen, om lag og foreninger må stryke Birkens fra navnet sitt og om det blir bedre busstilbud til og fra Herefoss.

Media følger også ordførerne på deres turne. (Foto: Svein Tybakken)

Media følger også ordførerne på deres turne. (Foto: Svein Tybakken)

Ordførerne fortalte at avtalen mellom de fem kommunene sier at skolen på Herefoss ikke skal legges ned. Skolen er veldig viktig for Herefoss, derfor er alle enige om at det er viktig at det fortsatt skal være skole der.

– Kan dere garantere det, spurte en av elevene.
– Ja, svarte ordførerne.

En annen elev var spent på hvordan det nye våpenskjoldet vil bli.

– Vi skal sette ned en gruppe som skal bestemme hvordan kommunevåpenet skal bli, begynte ordfører Harald Furre i Kristiansand.
– Da har jeg et forslag; lag en tegnekonkurranse der folk i alle kommunene kan sende inn forslag, kvitterte eleven.
– Blir det bedre busstilbud?
– Det tror jeg. Det blir viktig å få bedre bussforbindelser mellom de ulike delene av den nye kommunen. I avtalen har vi sagt at vi satser ganske sterkt på å få mer penger til buss, sa Furre.

– Blir Birkenes lagt ned?
– Nei

I møtet hadde også kommunestyrepolitikerne Petter Ross (KrF) og Olav Vehusheia (H) hvert sitt innlegg. Ross er for K5, Vehusheia ønsker at Birkenes skal fortsett som egen kommune.

Begge var enige om at skolen, barnehagen og butikken er selve limet i bygda.

– Det viktigste for bygda vår er skolen. For et par-tre år siden var det igjen på trappene å legge ned. Skolen er mer enn en skole, den er bygdas kulturelle og sosial sentrum. Skolen er hele bygdas samlingspunkt, den er veldig viktig for oss. Skolen, barnehagen og butikken er viktig for bygdas framgang. Sånn som jeg ser det, er det kun gjennom K5 kan vi trygge skolen. Sammen b lir vi sterkere, det er nå toget går. La oss benytte sjansen og ta toget sammen, oppfordret Ross.

Olav Vehusheia minnet om at en av fire i kommunestyret i Birkenes kommer fra Herefoss.

– I dag har vi stor påvirkningskraft. Vi får neppe 25 prosent fra Herefoss i det nye kommunestyret i Kristiansand. I dag kan vi håndtere trusler om at skolen her blir lagt ned. Intensjonsavtalen er fin, men det kan bli forandringer ved valget om tre år. I mitt hode blir nærdemokratiet dårligere. Vi får lenger vei å reise for å treffe politikerne. Nærdemokrati blir mer fjerndemokrati. Det er også mye synsing når det gjelder hva slags nye oppgaver kommunene skal få. Vi har sterkt innflytelse i dag. Jeg tror vi skal beholde den. Derfor sier jeg et soleklart ja til Birkenes, sa Vehusheia.

Besøk på Foss Bad

Daglig leder Tone Foss By tok imot ordførerne.

Daglig leder Tone Foss By tok imot ordførerne. (Foto: Svein Tybakken)

I Birkenes sentrum stoppet ordførerne for å få omvisning i Foss Bad. Bedriften er en av landets ledende leverandører av baderomsmøbler. Daglig leder Tone Foss By fortalte at bedriften i dag må importere mange av platene de bruker i produksjonen, men ønsker å kunne kjøpe mer fra lokale tilbydere.

Ellers pekte Foss By på at gode veiforbindelser er viktig for hennes bedrift, at bedriften har et gode samarbeid med Birkenes kommune og at hun ser større muligheter til vekst gjennom K5.

Hun pekte på at Smartskog i Birkenes er viktig for å kunne bruke mer lokalt tømmer i produksjonen. Smartskog ble stiftet på nyåret, og skal hjelpe skogeierne til bedre bruk av skogen, og nye og kreative måter å bruke ressursene på.

Kritikerne innledet i Lillesand

Espen Lia.

Espen Lia under møtet på Beddingen i Lillesand. (Foto: Svein Tybakken)

Under stoppet i Lillesand hadde ordførerne invitert K5-motstanderne Else Rønnevig og Espen Lia til å innlede.

Lia åpnet med å gi kreditt til innholdet i intensjonsavtalen mellom kommunen, men…

– Visjonene som trekkes fram kan du overføre til en hvilken som helst kommune. Alle deler de visjonene som ligger i avtalen. Jeg er enig med ja-sida i det som går på økonomi, fagmiljøer, miljø og så videre. Men vi er ikke enige om løsningen. Forskning viser at de kommunene som ikke får bysentra, tappes for arbeidsplasser. Det kan være positivt med store fagmiljøer, men paradoksalt nok fører store fagmiljøer til sentralisering. Da vil Lillesand tappes for kompetanse. Sentralisering kan også føre til mer byråkrati. Hele denne prosessen er rigget for at det skal bli ja til K5. Jeg tror på muligheten til at Lillesand kan utvikle seg, sa Espen Lia under lunsjmøtet på Beddingen.

Else "Sprossa" Rønnevig.

Else «Sprossa» Rønnevig var opptatt av nærhet og identitet. (Foto: Svein Tybakken)

Else Rønnevig innledet med å si at selv om ikke alt i Lillesand er bra, er det bra nok i massevis til at Lillesand kan gjøre det enda bedre uten K5.

–  Jeg sier nei for å verne om identiteten vår, om lokaldemokratiet vårt, selvråderetten vår og for å beholde kort avstand til tjenestetilbudene. Jeg sier også nei for å verne om engasjementet til ildsjelene. Vi mister noe av nerven i engasjementet hvis det blir en storkommune. Jeg kan ikke skjønne hva vi kan tjene på å gå inn i en stor kommune. Det er viktig at vi bryr oss om hjemstedet nå, det er nå vi har sjansen. Mitt engasjement for Lillesand har med nærhet og identitet å gjøre, sa Else Rønnevig.

Deretter slapp Lillesand-ordfører Arne Thomassen de andre ordførerne til med hver sin korte kommentar.

–  Samfunnsutviklingen stopper ikke opp. For eksempel er det store endringer innen miljø og teknologi. Vi er nødt til å organisere samfunnet annerledes. De viktigste grunnene for meg for K5 er mer demokrati, bedre tjenester og at det blir bedre for næringslivet og miljøet, sa Astrid Hilde fra Søgne.

– Det vi skal gjøre er å legge rammene for næringslivet og folks liv for de neste 50 årene. Ble det dårligere lokaldemokrati og mindre lokalt engasjement etter forrige kommunesammenslåing?  Kommunene skal bidra til at folk lykkes i sine liv og legge til rette for at bedriftene kan skape trygge arbeidsplasser. Det kreves stadig mer av kommunene. Derfor er det viktig å tørre å tenke litt nytt om kommunegrenser. Jeg er overbevist om at vi får mer utvikling i regionen ved å slå oss sammen, sa Harald Furre fra Kristiansand.

Johnny Greibesland fra Songdalen pekte på verdien av større fagmiljøer for å sikre gode tjenester, og at avtalen ivaretar lokal identitet og at innbyggerne får tjenester i nærmiljøet. Han appellerte også til folk om å bruke stemmeretten ved folkeavstemningen. –  Hvis bare 30 prosent stemmer, har ikke vi politikere fått noe råd. En god oppslutning er særdeles viktig, sa Greibesland.

Birkenesordfører Anders Christiansen har gått fra nei til ja.

­- Det aller viktigste for meg som ordfører er at tjenestene blir så gode som mulig for innbyggerne. Det blir vanskeligere å opprettholde de tjenestene vi har i dag alene. I avtalen har vi fått gjennomslag for bevaring av skoler og nærhet til tjenester, sa Christiansen.

Flere av tilhørerne på Beddingen deltok i debatten da ordet ble fritt. Disse hadde spørsmål og innspill både om kommunedelsutvalg, nærdemokrati, interkommunale selskaper, erfaringer fra kommunereformen i Danmark, turisme, bompenger og frykten for sterkere statlig styring og få lillesandere i et nytt felles kommunestyre.

E-helse og velferdsteknologi

På Valhalla omsorgssenter i Kristiansand fikk ordførerne en gjennomgang av Kristiansand kommunes satsing på e-helse og velferdsteknologi. Bruk av slik teknologi gjør at brukerne får hjelp til å bo hjemme lenger.

Ordførerne fikk blant annet se hvordan KOLS-pasienter følges opp daglig via nettbrett. (Foto: Svein Tybakken)

Ordførerne fikk blant annet se hvordan KOLS-pasienter følges opp daglig via nettbrett. (Foto: Svein Tybakken)

Blant annet fikk ordførerne se hvordan kommunen følger opp KOLS-pasienter nettbrett. Pasientene legger inn hver dag inn data og svarer på spørsmål på brettet.

Tilbakemeldingene er at pasientene syns det er trygt med den digitale dialogen, som ikke erstatter annen nødvendig hjelp.

Kristiansand kommune har en stor virksomhet for behandling og rehabilitering. Det er 800 ansatte i virksomheten, 72 av dem er leger. Lisbeth Bergstøl leder virksomheten, og var den som viste ordførerne rundt. Bergstøl mener utviklingen klart går i retning av at det er behov for større kompetansemiljøer for å kunne gi gode og likeverdige tjenester i kommune-Norge.

Virksomheten gir tjenester til mennesker som har behov knyttet til alder, funksjonshemming eller sykdom. Tjenestene består blant annet av hjemmesykepleie, praktisk bistand, korttidsopphold, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fengselshelsetjeneste, legevakt og dagsenter for eldre.

Mer om e-helse og velferdsteknologi

Grønt fokus i Søgne

Ved Søgne stadion var det rigget til et stort arrangement for å rette oppmerksomheten mot arbeidet for å få på plass et nytt felles skoleanlegg for ny ungdomsskole og ny videregående skole. Også kulturskolen og fritidsaktiviteter som idrett og korps skal inn i bygget.

Ordfører Astrid Hilde inviterte til den reneste "mini 17-mai"-stemningen i Søgne. Hun er stolt over det rike frivillige kulturlivet i Søgne. (Foto: Svein Tybakken)

Ordfører Astrid Hilde inviterte til den reneste «mini 17-mai»-stemningen i Søgne. Hun er stolt over det rike frivillige kulturlivet i Søgne. (Foto: Svein Tybakken)

Skolekorpset stilte opp både med musikk og med salg av pølser, vafler fra sin egen mobile bu. På og rundt gressmatta var også elever fra studieretninger innen bygg, helse og landbruk møtt opp for å vise fram hva slags yrker de håper elever i Søgne snart kan få utdanne seg til i egen kommune.

Rektor Kari Brunvatne Kleivset ved Søgne videregående skole sammen med ordførerne.

Rektor Kari Brunvatne Kleivset ved Søgne videregående skole sammen med ordførerne.

I dag har Søgne videregående skole to linjer; naturbruk og teknisk og industriell produksjon. Målet er å plusse på med tre nye linjer og øke antall elever fra dagens 150 til 600 elever i den nye skolen. De nye linjene er helse og oppvekst, bygg og anlegg og studiespesialisering.

Målet er at den nye videregående skolen skal bygges sammen med den nye ungdomsskolen. Det er også viktig for de som jobber med planene, at både byggingen og driften av skolene skal skje så gjennomført grønt som mulig.

– Klima og miljø blir viktig i den nye skolen. Både når det gjelder bruk av materialer i byggingen og bruk av energi til driften. Tanken er å bruke solceller, biobrensel og muligens også energi fra et lite kraftverk her i nærheten. Dessuten skal alle fagene gjennomsyres av det grønne skiftet. Derfor vil vi også ha fokus på lokalprodusert mat. Det er viktig både å lære de unge å produsere mat og å være bevisst på hva de spiser. Økologisk landbruk er fremtidsrettet, sier rektor Kari Brunvatne Kleivset ved Søgne videregående skole.

Skolekorpset stilte opp med den mobile kiosken sin og solgte både pølser, vafler og kaffe.

Skolekorpset stilte opp med den mobile kiosken sin og solgte både pølser, vafler og kaffe.

 

Mange temaer på folkemøtet

En stor bukett temaer var på dagsorden under folkemøtet i Finsland.

Ordførerturne 7 Folkemøte (9)

 

Det var NRK Sørlandet og Fædrelandsvennen som arrangerte møtet. De hadde invitert fem K5-motstandere på podiet, sammen med de fem ordførerne.

Første tema for kvelden var bevaring av skolen i Finsland. Både fra nei-siden i panelet og fra salen ble det uttrykt skepsis til om skolen på Finsland kommer til å bli bevart, slik det står i intensjonsavtalen. Det ble pekt på at avtalen kan brytes. I avtalen står det at skolene i Finsland i Songdalen og Engesland og Herefoss i Birkenes kommune skal bestå.

– ­Alle kan stole på avtalen. Men det er vanskelig å argumentere når noen sier de ikke tror på dette. Vi står bak at de tre skolene som er nevnt i avtalen, skal bestå, sa ordfører Harald Furre i Kristiansand.

Debattlederne Svein Sundsdal fra NRK Sørlandet og Vidar Udjus fra Fædrelandsvennen utfordret også panelet på sentralisering. De ville vite om K5 er et gigantisk sentraliseringsprosjekt.

– På lang sikt er det det. Jeg tror ikke bygdene blir bevart på lang sikt, men at det dessverre blir utflytting fra bygdene, sa Linda Hye. Hun er gruppeleder for Ap i Birkenes kommunestyret. Hun fikk støtte fra de andre i nei til K5-panlelet: Lajla Elefskaas fra Søgne, gruppeleder Melissa Lesamana fra SV i Kristiansand bystyre, Øistein Hatlebakk (Frp) i Songdalen kommunestyre og Espen Lia fra Vi vil Lillesand.

– Dette er ikke et sentraliseringsprosjekt. Vi ville kunne gi best tjenester ved å slå oss sammen, sa ordfører Arne Thomassen fra Lillesand. Han fikk støtte fra sine kolleger. Astrid Hilde pekte blant annet på at nære lokale tjenester som skole og barnehage fortsatt skal være nær der folk bor.

I løpet av det snaut halvannen time lange folkemøtet ble også disse temaene diskutert: kommunegjeld, garanti for at ingen kommunalt ansatte skal sies opp, næringslivspolitikk, landbrukspolitikk, kulturforskjeller mellom kommunene, lokal identitet, lokaldemokrati, garantitid for intensjonsavtalen, kommuneplanarbeid og folkeavstemning.

Melissa Lesamana, Linda Hye og Espen Lia var veldig kritiske til at ordførerne ikke ville si nøyaktig hvor stor valgdeltakelse de må ha for å føle seg bundet av folkeavstemningen.

Johnny Greibesland sa at hvis det blir over 50 prosent valgdeltakelse, vil valgresultatet bety mye. De andre ordførerne understreket at folkeavstemninger er rådgivende og at politikerne må legge vekt på både innbyggerundersøkelsen og andre høringsinnspill før de avgjør saken i kommunestyrene 22. juni.

Møtet ble sendt direkte på nettsidene til NRK Sørlandet og Fædrelandsvennen.
Et utdrag av debatten på møtet finner du på NRKs sider.

NRK har også lagt ut hele debatten

 

 

Linda Hye (t.v.), Melissa Lesamana og Øistein Hatlebakk.

Linda Hye (t.v.), Melissa Lesamana og Øistein Hatlebakk.

Astrid Hilde, Johnny Greibesland, Harald Furre, Anders Christiansen og Arne Thomassen.

Astrid Hilde, Johnny Greibesland, Harald Furre, Anders Christiansen og Arne Thomassen.

Panelet besto av motstandere mot K5 og ordførerne, som er for K5.

Panelet besto av motstandere mot K5 og ordførerne, som er for K5. Fra venstre Linda Hye, Melissa Lesamana, Øistein Hatlebakk, Espen Lia, Lajla Elefskaas og ordførerne.

Svein Sundsdal og Vidar Udjus ledet folkemøtet.

Svein Sundsdal og Vidar Udjus ledet folkemøtet.

FAU-leder Maria Puntervold Dale blir intervjuet av Siv Kristin Sællmann.

FAU-leder Maria Puntervold Dale blir intervjuet av Siv Kristin Sællmann.

 

 

Kontaktinfo