Rådmennene i Kristiansand, Songdalen og Søgne anbefaler K3-alternativet for politikerne.

Rådmennene anbefaler K3

Rådmennene i Kristiansand, Songdalen og Søgne innstiller på at de tre kommunene slår seg sammen til en ny kommune. Rådmannen i Søgne har to innstillinger: Én om at Søgne fortsetter alene, den alternative innstillingen er at de tre kommunene slår seg sammen.  

Saken behandles i formannskapene i de tre kommunene onsdag 15. juni og i kommunestyrene i Songdalen og Søgne og bystyret i Kristiansand 22. juni.

Her er innstillingen fra rådmannen i Kristiansand:

1. Bystyret mener en ny kommune basert på K5 hadde vært det beste alternativet for befolkningen og næringslivet i regionen, men konstaterer at folkeavstemmingene i nabokommunene ikke gjorde dette mulig.

2. Bystyret i Kristiansand godkjenner at kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner slår seg sammen til en ny kommune.

3. Bystyret ber forhandlingsutvalget om å forhandle frem forslag til avtale basert på viljeserklæringene fra de 3 involverte kommunene.

4. Bystyret vil behandle forslag til avtale i ekstraordinært møte innen utgangen av august der endelig vedtak fattes.

Rådmannens saksframstilling står i det første dokumentet i saken: «Nye Kristiansand – Endelig vedtak vedrørende sammenslåing av Søgne, Songdalen, Kristiansand, Birkenes og Lillesand kommuner»

 

Her er innstillingen fra rådmannen i Songdalen:

1. Kommunestyret legger intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand i bero

2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand slår seg sammen til en kommune.

3. Kommunestyret ber om at det fremforhandles avtale med mandat for fellesnemnda som kommunestyret kan godkjenne.

4. Forhandlingsutvalget tiltres av en representant fra opposisjonen

5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet. Kommunestyret holdes løpende orientert om prosessen. Nødvendige avklaringer tas opp under veis.

6. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en involverings- og informasjonsplan inklusive folkemøte med presentasjon av intensjonsavtale og mandat for fellesnemnd.

Rådmannens saksframstilling står i det første dokumentet i saken: «Framtidig kommunestruktur»

 

Her er innstillingen fra rådmannen i Søgne:

Prosessen med sammenslåing av Søgne med andre kommuner avsluttes og Søgne kommune fortsetter som egen kommune.

Alternativ innstiling:

1. Kommunestyret legger intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand i bero

2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand slår seg sammen til en kommune.

3. Kommunestyret ber forhandlingsutvalget fremforhandle en intensjonsavtale med

mandat for fellesnemnda som kommunestyret kan godkjenne innen 31. august.

4. Forhandlingsutvalget tiltres av en representant fra opposisjonen.

5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet.

 

Du kommer rett inn på rådmannens saksframstilling når du går inn på «PS 7216 – Framtidig kommunestruktur»

 

 

Kontaktinfo