Formannskapet i Songdalen sa enstemmig ja til K3.

Ja i Songdalen og Kristiansand – nei i Søgne

Formannskapet i Songdalen gikk 15. juni enstemmig inn for K3. Tidligere på dagen sa flertallet i formannskapet i Søgne nei til å gå videre, mens formannskapet i Kristiansand sa ja til K3.

Her er det enstemmige vedtaket fra formannskapet i Songdalen:

  1. Songdalen kommunestyre tar folkeavstemningen til etterretning. Intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand legges død.
  2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune. Dersom den politiske prosessen ikke fører frem står en etter 31.august igjen med K1.
  3. Kommunestyret ber om at det fremforhandles avtale med mandat for fellesnemnda som kommunestyret kan godkjenne.
  4. Forhandlingsutvalget tiltres av en representant fra opposisjonen. Forhandlingsutvalget tiltres av en felles representant fra arbeidstakerorganisasjonene, på lik linje som i tidligere prosess.
  5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet. Kommunestyret holdes løpende orientert om prosessen. Nødvendige avklaringer tas opp under veis.
  6. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en involverings- og informasjonsplan inklusive folkemøte med presentasjon av intensjonsavtale og mandat for fellesnemnd.
  7. Kommunestyret ber rådmannen utdype de økonomiske konsekvenser av å bestå som  egen kommune. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en vurdering av konsekvensene av at flere interkommunale samarbeid må reorganiseres.

Nei fra Søgne

Bildet viser formannskapet i Søgne.

Formannskapet i Søgne behandlet kommunereformen 15. juni.

Tidligere på dagen sa flertallet i Søgne formannskap nei til å gå videre i arbeidet med kommunereformen.

I møtet fremmet Høyre (2), SV (1), KrF (1) og Venstre (1) et fellesforslag om å stoppe arbeidet med kommunesammenslåing.

«Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing», står det i forslaget som ble vedtatt med fem mot fire stemmer. Ap (3) og FrP (1) stemte mot fellesforslaget.

Under voteringen ble fellesforslaget fra de fire partiene ble satt opp mot det forslaget Ap fremmet i formannskapet. I tillegg til å fremme rådmannens første punkt i sitt alternative forslag (avslutte arbeidet med K2 og K5), foreslo Ap at de vil komme tilbake til saken i kommunestyret, dersom formannskapet i Songdalen går inn for videre drøftinger med Kristiansand.

Forslaget falt mot stemmene til Ap og FrP.

Før det hadde formannskapet votert over FrPs forslag. Partiet fremmet rådmannens alternative forslag. Et av punktene i forslaget var at kommunestyret godkjenner at Songdalen, Søgne og Kristiansand slår seg samme til en ny kommune. I formannskapet var det bare FrP som stemte for forslaget.

Ja fra Kristiansand

Formannskapet i Kristiansand gikk også 15. juni inn for å vedta en viljeserklæring om sammenslåing mellom Songdalen, Søgne og Kristiansand innen 1. juli.

Både i Søgne og Songdalen kommer saken til endelig behandling i kommunestyret onsdag 22. juni. Bystyret i Kristiansand behandler også saken samme dag.

Klokkeslett for møtene 22. juni.

Kontaktinfo